یکشنبه 29 مرداد‌ماه سال 1391

 خوش آمدى ... و باز بهجت و فرح و سرور آوردى ،


کاش لحظات عمر و حیات همیشه غرق فرح و سرور مى شدند ... و جومه اى مى دوختیم با شادى عید و مى انداختیم بر تنمان .


 

 

یادداشت ها
   @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number