یکشنبه 29 اسفند‌ماه سال 1389

 به همین سادگى ! 


با تمام سختیها و خوشیها ...با تمام دردها و رنجها..با تمام افسوس ها و حسرتهایش که امید بر آن بود هر روزمان بهتر از دیروزمان مى بود ، که شاید بود و شاید نبود !


بیا و باور کنیم که در این میدان هزار رنگ ... تنها « لبخند » است که مى ماند ، 

دریغ نکنیم لبخند را ،  

یک ثانیه استشمام بوى بهار را، 

شکوفه هاى نویدبخش حیات و سرزندگى،

تماشاى شادیهاى مردم و محبتهایى که گل به ارمغان مى آورد را ،

تا دلهایمان همیشه سبز بهارى بماند .


مى سپارمتان به **بهار** ...و تمنا مى کنم جعبه ى نود (90) سلامتى و موفقیت را براى همه به ارمغان بیاورد .    

 

 

یادداشت ها
   @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number