پنج‌شنبه 22 اسفند‌ماه سال 1387

 

 

من از خسته نشدن بالهایت در حیرتم ! پر بزن پرنده...تو ‌آزادی

 

پرنده باز مى خواهد نام آزادى را فریاد کند

او اگر زمانى از قفس بال به سوى حرف بگشاید

کوچى دوباره و دائمى خواهد کرد

و فریادى رسا خواهد کشید 

(از : نژند محزون * ایمان رضایی * ) 

 

   عکس..  

 

 

 

یادداشت ها
   @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number