دوشنبه 5 آذر‌ماه سال 1386

 

رایج‌ترین تصویرى که از یک گدا به ذهنمان مانده چیست؟ مرد یا زنى ژنده‌پوش که بوى تعفن می ‌دهد و دست‌هاى کثیفش را پیش شما دراز مى ‌کند؟ کودکى که صورتش سیاه است و لباس‌هایى بر تن کرده که اندازه‌اش نیست؟ یا دختر نابالغى که دست گدایى نزد من و تو دراز مى کند و در بین ما شاید کسانى باشند که با فکرهاى شیطانى هزارها نقشه براى این دختر مى کشند!!!! از همه فجیعتر و دردناکتر زنى که بچه تازه بدنیا آمده را در بغل گرفته و غافل از گرما و سرما هوس تکدى گرى بر سرش زده !!!!

در مسیر حاجى آباد دقیقا نزدیک پمپ بنزین چشمم به این افراد خورد بصورت گروهی کنار جاده نشسته بودند بمحضی که ماشینی را مى دیدند دست گدایى دراز میکردند و... . ظاهر لباس و لهجه آنها برایم بسیار تعجب آور بود که بعداً فهمیدم که اینها مردمان این سرزمین نمى توانند باشند .

این متکدیان از طریق مرزهاى پاکستان به ‌صورت غیر قانونى و قاچاق وارد استان مى ‌شوند و پس از مرور از مرز زاهدان وارد هرمزگان مى ‌شوند و در حاشیه شهر... کنار خیابانها ...و بین مسیرهاى منتهى شده به شهر بندرعباس سکنى گزیده اند که برخى از این افراد را در خود شهر بندرعباس مى ‌توان دید و از امکانات شهروندان هرمزگانى استفاده مى ‌کنند. !!!

متکدیان دیگر ملاحظه هیچ چیزی را ندارند و در خیابانها به ولگردی و گدایی و... مشغولند. تعداد قابل ملاحظه متکدیان پاکستانى در هرمزگان ، نگرانی مردم را برانگیخته که این همه گدا در سطح شهر رها هستند در ایام سرما ....نوروز و با گرم شدن هوا چه بلایی بر سر شهر خواهد آمد.

                      

این افراد در ابتداى کار به عنوان طالع بین اخاذى مى ‌کنند و بعد از چند ماه از سوژه مریض داریم بیمارستان است... و بعد با گریم‌هاى وحشتناک خودشان یا فرزندانشان در شهر شروع به تکدى گرى مى کنند و نکته جالب توجه این است که این متکدیان به‌صورت دسته جمعى و خانوادگى و فامیلى به اینجا مى آیند و مدت اقامت برخى ۶ ماه، برخى یک ‌سال و برخى بیشتر است.

طبق گفته های مردم٬ آنها از دولت پاکستان حقوق دریافت مى ‌کنند و حرفه تکدى ‌گرى آنها به‌صورت باندى است و هیچ فردى حق ندارد که خارج از گروه و باند به فعالیت بپردازد، زیرا هر فردى موظف است پول حاصله را به رئیس گروه تحویل و حق‌الزحمه دریافت کند. آن‌ها به بهانه تفریح یا مسافرت‌های درمانى وارد استان مى ‌شوند و در کنار آن هم به فعالیت‌هایشان ادامه مى ‌دهند. و همچنین از زنها براى فروش و توزیع مواد مخدر هم استفاده مى شود!!!!!!

با دیدن و مشاهده این افراد خواهیم دید معضلاتى که از حضور این متکدیان براى شهروندان ایجاد مى شود در وهله اول سلامتى و بهداشت شهروندان را تهدید مى کند ، ایجاد سد معبر در معابر عمومى با آوردن وسایلى از قبیل پیک نیک، کارتن‌ها، لباس‌ها، فروش تعرفه‌هاى مساجد براى جمع آورى کمک مردم، ترویج خرافات اذهان عمومى، سلب آسایش مردم در ساعات استراحت و مراجع به درب منازل افراد، با وضعیت خیلى اسفبار غیر بهداشتى از امکانات عمومى مانند خط واحد با سایر شهروندان استفاده مى ‌کنند ....

ناگفته نماند برخى از این افراد با پوشش محلى استان و ساختن صحنه‌هایى خیلى وحشتناک براى عوام فریبى٬ هویت شهروندى را زیر سؤال مى برند .

آیا شهردارى اقدامى براى جمع آورى این متکدیان انجام داده که همچنان در شهر بدون هیچ قید و بندی رها هستند ؟؟!!! یا اینکه هر یک از دستگاه های مسئول ، مسئولیت جمع آوری و نگهداری را بر گردان دیگری می اندازد!!! یا نه آن و نه این... شاید هنوز بحث چگونه وارد شدن این متکدیان را جستجو مى کنند !!!!

           

 

 

یادداشت ها
   @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number